แปะฝาก

posted on 27 Jul 2010 22:04 by hostfantasy

เริ่มการสนทนา: 27 กรกฎาคม 2553

  • เรามันคนหลายจัย แต่จัยทุกดวกก้อมีแต่เทอร์... (oon_banana_@hotmail.com)
  • Puchong (t_tonn@hotmail.com)
(21:04) Puchong just sent you a nudge.
(21:04) Puchong: ต้นอยู่ไหม
(21:04) Puchong just sent you a nudge.
(21:05) Puchong: ไอ้ต้นอยู่ไหม
(21:05) Puchong just sent you a nudge.
(21:06) Puchong: ดดะาราร
าร
าราร
สรสร
สrgr
thyj
uk
ukilo;
op';p'[p
'p';opi
ko;
p;opi';p'
p'io;p
;'pio';oi
p';opi'[p
'['
[]
'
tr
5tr
rty
6uj7yi
yhgkui8kil
i9loolol
juyhkuikukuku
ukkyku
kukuykyukuk
ukyukuky
kuykyukyukukuyk
ukuuku
kuyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
(21:07) Puchong: ghjgh
tht
htht
hthtyju8kl
iliol;0[ -9[
uilo[09 [
kakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
wdwr
er4t45
t4t4t4
(21:07) Puchong: t4t4trrgfdght
h5y6u7
(21:07) Puchong wants to start a Video Call with you.
Accept (Alt+C) Decline (Alt+D)
(21:07) Puchong: 7ui7i6879o9
uty4535ttyyju7hyj
y656u6
hyju76yui7
yjutyjuty
u6u87i89
uyuiry676u8
76ui789utiu65
4ergtyt6yu567yu6
uryty56yu6u56
trhyu6u77
ui7u6yju76u6u
(21:07) Puchong: ftrhy452w347890p
ijgty5678
hjyu6yjuyu7y8
7gffio841
4
4tyut6y
6y69u6u764u6
4
14redrytry
2594
14469rrtyrgr
8484
r484rgrgrg
+4r9r4rty45t+4-t4t
4t
-+tr
trt-/4t4t84rt
et4e9+twt+w
14+wse4
tr4wt245+tw4t64
(21:08) Puchong: t4t4rtrte2+r4t947-*hyt
jukiuio
(21:08) You missed a Video Call from Puchong.
(21:08) Puchong: 7i+yu1u6yu
u498y7uy4u6
vp^jws,;jt
อยู่ไหมว่ะ
ดำะภะ
(21:08) Puchong wants to start a Video Call with you.
Accept (Alt+C) Decline (Alt+D)
(21:08) เรามันคนหลายจัย: ใคร
(21:08) Puchong: โด่
กลัวจาอยู่ได้
ไอ้ต้นอยู่นั้นไหม
(21:09) You missed a Video Call from Puchong.
(21:09) เรามันคนหลายจัย: ถามว่าใคร
ไอ้ลีใช่มั้ย
(21:09) Puchong: ไอ้ต้นอยุ่นั้นไหม
(21:09) เรามันคนหลายจัย: ไม่อยู่
ทำไม?
(21:09) Puchong: ใครนิ
(21:10) เรามันคนหลายจัย: น็อค
(21:10) Puchong: อายุเท่าไร
(21:10) เรามันคนหลายจัย: 20
(21:10) Puchong: อืมดี
(21:10) เรามันคนหลายจัย: ทำไมอ่ะ
(21:10) Puchong: เรียกไอ้เลยหรอ
เพื่อนกันน่ะเรา
(21:11) เรามันคนหลายจัย: เหนมาสแปมบอร์ด
วีดี